نقض حفاظت حالت SSP-Session : اين اتفاق ممکن است با تغيير دستي آدرس URL که حاوي چک سام( کد کنترلي) بوده و يا اينکه با استفاده از يک لينک با چک سام( کد کنترلي) نادرست يا اشتباه رخ داده باشد. اگر شما در مورد چيزي که باعث رخ دادن اين خطا شده مطمئن نيستيد، لطفا با مدير سيستم تماس بگيريد.